Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

freshpoison
9047 829d 500
Reposted frompiehus piehus viaOnly2you Only2you
freshpoison
8324 afa2
Reposted fromkarahippie karahippie viaBloodMoon BloodMoon
freshpoison
freshpoison
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaiamanartist iamanartist
freshpoison
1282 95e4
Reposted fromgabrynia gabrynia viaOnly2you Only2you
freshpoison
8266 1fb2
Reposted fromnezavisan nezavisan viaiamanartist iamanartist
freshpoison
2032 c0de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaOnly2you Only2you
freshpoison
5282 601c 500
Reposted fromseaweed seaweed viaiamanartist iamanartist
freshpoison
Reposted frommrrru mrrru viaOnly2you Only2you

July 02 2018

freshpoison
0387 2584 500
Reposted fromzmilosci zmilosci viaOnly2you Only2you
freshpoison
Przestań się obrażać. Przestań myśleć, że jesteś nie kompletna. Skończ oddawać cząstki siebie komuś, kto nie jest tego wart. Przestań gonić wiatr. 
Żyj dla siebie.
— "Ten właściwy."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaOnly2you Only2you
freshpoison
3074 e52d 500
Reposted fromonlyman onlyman viaOnly2you Only2you
freshpoison
Kochając jedną osobę, kocha się cały świat, a nienawidząc jej, nieniawidzi się też wszystkiego wokół, a także samego siebie.
— Dekalog Antoniego Kępińskiego
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaOnly2you Only2you
freshpoison
9868 588a 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viaiamanartist iamanartist
freshpoison
6206 2dc2 500
freshpoison
freshpoison
Reposted frombluuu bluuu viaiamanartist iamanartist
freshpoison
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język
Reposted frommarkotna markotna viaOnly2you Only2you
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl