Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

freshpoison
8266 1fb2
Reposted fromnezavisan nezavisan viaiamanartist iamanartist
freshpoison
2032 c0de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaOnly2you Only2you
freshpoison
5282 601c 500
Reposted fromseaweed seaweed viaiamanartist iamanartist
freshpoison
Reposted frommrrru mrrru viaOnly2you Only2you

July 02 2018

freshpoison
0387 2584 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viaOnly2you Only2you
freshpoison
Przestań się obrażać. Przestań myśleć, że jesteś nie kompletna. Skończ oddawać cząstki siebie komuś, kto nie jest tego wart. Przestań gonić wiatr. 
Żyj dla siebie.
— "Ten właściwy."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaOnly2you Only2you
freshpoison
3074 e52d 500
Reposted fromonlyman onlyman viaOnly2you Only2you
freshpoison
Kochając jedną osobę, kocha się cały świat, a nienawidząc jej, nieniawidzi się też wszystkiego wokół, a także samego siebie.
— Dekalog Antoniego Kępińskiego
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaOnly2you Only2you
freshpoison
9868 588a 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viaiamanartist iamanartist
freshpoison
6206 2dc2 500
freshpoison
freshpoison
Reposted frombluuu bluuu viaiamanartist iamanartist
freshpoison
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język
Reposted frommarkotna markotna viaOnly2you Only2you

May 23 2018

My grandmother once told me, ‘Relationships are work, honey, and they aren’t 50/50. Some days when I get up I only feel like giving 10%, then your granddaddy has to give 90% that day. But there is always 100% love.‘
Leigh Ann Lunsford
(via wordsnquotes)
freshpoison
6011 e2a0
Reposted fromkarahippie karahippie viaAmericanlover Americanlover

May 17 2018

0648 6122
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viaOnly2you Only2you
freshpoison
4887 1279
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaAmericanlover Americanlover

April 03 2018

freshpoison
2850 40a7
Reposted fromsohryu sohryu viaBloodMoon BloodMoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl